Dự án thuộc dự án nhóm A, hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách trung ương với tổng mức đầu tư 4.827,32 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 932 tỷ đồng; vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 3.895,32 tỷ đồng.

Về thời gian thực hiện, dự án Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ dự kiến khởi công năm 2020, cơ bản hoàn thành năm 2022, hoàn thành toàn bộ dự án (giai đoạn 1) trong năm 2023.

Cũng theo quyết định, Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, cũng như các thông tin báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, bảo đảm tính khả thi của dự án.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật. nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Bộ KH&ĐT tại báo cáo thẩm định ngày 2/6/2020, nhất là đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cân đối, bố trí đủ vốn để triển khai đầu tư dự án, tổ chức triển khai theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng…

Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí…